Diagnoza kompetencji

Platforma Diagnostyczna GROW®

Kompleksowa platforma badań. Pozwala na samodzielne zbudowanie i przeprowadzenie badań w Państwa firmie (w oparciu o wybrane moduły). Platforma wspiera generowanie loginów i haseł dostępu oraz ich bezpieczną dystrybucję. Generuje indywidualne i zbiorowe raporty, których dostosowanie do konkretnych potrzeb opiera się o zestaw funkcjonalnych filtrów.

Więcej ...

Ocena 360˚ – kompetencje pracownika w oczach współpracowników

W badaniu tym każdy z ocenianych otrzymuje informację zwrotną dotyczącą swojej pracy od innych członków organizacji i osób, z którymi współpracuje. Tak uzyskane informacje mogą być podstawą osobistego planu rozwoju oraz wskazywać obszary , w których wsparcie przełożonego jest niezbędne.

Więcej ...

Firma 360˚ – firma i jej systemy w oczach pracowników i klientów

Firma 360° używana jest najczęściej jako metoda oceny ważnych dla firmy obszarów - widzianych oczami jej pracowników. Wybrana perspektywa może zostać rozpisana na 15 obszarów a on może zostać zdefiniowany przy pomocy 12 czynników. To efektywna metoda oceny tego jak pracownicy spostrzegają politykę firmy.

Więcej ...

Assesment Center & Development Center

Pozwala na uzyskanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat kompetencji pracowników/kandydatów, możliwość porównania uczestników w grupie. Możliwość oceny pracowników w obszarze wykraczającym poza ich dotychczasowy zakres odpowiedzialności. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.

Więcej ...

Osobowość Zawodowa

Osobowość to nasze podstawowe predyspozycje do zachowywania się w określony sposób. Możesz zmieniać kompetencje pracowników, możesz zmieniać ich zachowania i nawet możesz wpływać na zmianę ich postaw – ale nie możesz zmienić ich osobowości. Dlatego tak ważne jest dopasowanie osobowości pracowników do wymagań związanych z pełnieniem określonej roli w danej organizacji.

Więcej na stronie Osobowość Zawodowa

Testy Kompetencyjne

Kompetencje I - społeczne, osobiste, organizacyjne, poznawcze.
Kompetencje II - menedżerskie, handlowe, analityczne.
Testy i zadania pomagające ocenić poziom kompetencji, pozwala nie tylko na oszacowanie potencjału, ale również ułatwia wskazanie grup stanowisk, gdzie posiadane przez kompetencje są najbardziej cenione.

Więcej na stronie Testy Kompetencyjne