E-learning

Analizując rynek szkoleniowy łatwo można zauważyć, że firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania e-learningowe. Spośród wielu czynników, które powodują dynamiczny rozwój tych metod szkoleniowych, można wyróżnić kilka:
• Obniżenie kosztów i skrócenie czasu na szkolenia - szczególnie istotne w okresie dekoniunktury.
• E-szkolenia pozwalają efektywniej korzystać z tradycyjnych szkoleń a ponadto umożliwiają wyrównanie poziomu wiedzy ich uczestników.
• Pozwalają na rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w tradycyjnych warsztatach.
• Umożliwienie szybkiego wdrażania się nowych pracowników.
• Redukują kosztów pracodawcy związanych z nieobecnością pracowników przebywających na tradycyjnym szkoleniu wyjazdowym.
• Szkolenia internetowe to wiedza dostarczana "na czas - na tu i teraz"
• Dostosowanie procesu rozwojowego i dydaktycznego do indywidualnych potrzeb każdego pracownika, takich jak tempo uczenia się, sposób zapamiętywania, itp.
• Odpowiedź na potrzeby nowej generacji, która preferuje taką formę edukacji.

Dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania szkoleniowe obejmujące:
• Planowanie rozwiązań szkoleniowych
• Wdrażanie rozwiązań szkoleniowych
• Edukację
• Mierzenie rezultatów
Współpraca z Państwem podczas realizacji wszystkich czterech etapów gwarantuje, że oferowane przez nas rozwiązania szkoleniowe są doskonale dopasowane do Waszych potrzeb, charakterystyki i działalności. Poniżej znajduje się opis poszczególnych etapów procesu, pozwalający zrozumieć ich role oraz korzyści, jakie dzięki temu uzyskujecie.

Planowanie rozwiązań szkoleniowych

Jest to etap, w którym najpierw definiowane są umiejętności i wiedza potrzebne pracownikom, a następnie określane są najbardziej efektywne metody szkoleniowe. Pierwszym elementem etapu planowania jest stworzenie profili kompetencyjnych poszczególnych stanowisk, tzn. tworzone są opisy wiedzy i kluczowych umiejętności, wymaganych na poszczególnych stanowiskach.

Podstawą do właściwego zdefiniowania profili kompetencyjnych są następujące elementy:
strategia firmy,
filozofia działalności,
wymagania poszczególnych stanowisk.

Drugą częścią planowania rozwiązań szkoleniowych jest znalezienie luk kompetencyjnych. Podczas tego etapu nasi konsultanci wraz z Państwem definiują różnice pomiędzy tym, co pracownicy aktualnie umieją lub potrafią, a tym, co zostało określone jako kluczowe w profilu kompetencyjnym danego stanowiska.

Trzecim elementem jest stworzenie konkretnego planu wykorzystania najlepszych dla danej sytuacji rozwiązań szkoleniowych. Najczęściej stosowane jest połączenie e-learningowych kursów z tradycyjnymi warsztatami i sesjami. Jest to powszechnie postrzegane jako najbardziej efektywna metoda przekazywania wiedzy.

Tak więc pod koniec tego etapu Klienci otrzymują gotowe propozycje rozwiązań, które przy danych potrzebach najpełniej zaspokoją oczekiwania firmy.

Wdrażanie rozwiązań szkoleniowych

O sukcesie rozwiązania oferowanego przez nas w głównej mierze decyduje sposób jego implementacji. Nie dotyczy to oczywiście tylko przygotowania całości technicznej strony przedsięwzięcia, czyli instalacji i integracji z aktualnie wykorzystywanymi systemami. Największym wyzwaniem jest odpowiednio przeprowadzony i wdrożony plan marketingu wewnętrznego. Właściwa komunikacja i zaangażowanie pracowników w proces implementacji zawsze owocuje pozytywną zmianą postaw. Po umiejętnym wdrożeniu, e-szkolenia mają stać się dla nich rozwiązaniem, po które sami sięgają widząc jego przydatność i efektywność. Połączenie tych dwóch elementów gwarantuje, że kurs nie tylko będzie prawidłowo funkcjonował w Państwa firmie, ale również będzie chętnie użytkowany przez pracowników. Cały proces wdrażania składa się z następujących elementów:
• Wdrożenie miękkie,
• Wdrożenie twarde,

Wdrożenie miękkie
Podstawowym celem wdrożenia miękkiego jest zagwarantowanie, że pracownicy będą umiejętnie i chętnie użytkowali proponowane rozwiązania edukacyjne. Część ta nie ogranicza się tylko do przekazania informacji pracownikom, że w firmie pojawił się e-learning, i że należy go używać. W większości przypadków niezbędna jest zmiana w kulturze uczenia się.

Na działania w tym zakresie mogą składać się:
• analiza percepcji edukacji i nowych rozwiązań w tym zakresie,
• zaprojektowanie odpowiedniego procesu wdrożenia zmiany,
• marketing wewnętrzny,
• wdrożenie programów pilotażowych,
• zaangażowanie pracowników w proces implementacji e-learningu.

Wdrożenie twarde
W tej części procesu wdrożeniowego następuje pełne przygotowanie technicznej strony przedsięwzięcia oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do późniejszego użytkowania rozwiązań przez Państwa pracowników. Działania naszej firmy w tym obszarze można podzielić na cztery zasadnicze elementy:
• analizę aktualnej infrastruktury informatycznej oraz jej testowanie pod względem wydajności,
• instalacja całego niezbędnego oprogramowania oraz jego konfiguracja na serwerze Klienta lub umozliwienie dostepu pracownikom firmy do zasobów e-learningowych na serwerze naszej firmy ,
• przeprowadzone szkolenia z administrowania systemem zarządzania szkoleniami,
• stale dostępne doradztwo i serwis związany z eksploatacją oprogramowania.

Edukacja

Po właściwym przeprowadzeniu wdrożenia pracownicy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich możliwych form edukacji, dostępnych w proponowanym rozwiązaniu szkoleniowym. Ich gama zależy od decyzji i potrzeb Klienta. Mogą one zawierać zarówno pojedyncze kursy e-learningowe, jak i składać się z wielu elementów tworząc tym samym kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe.
Takimi cegiełkami składającymi się na całościowe systemy edukacyjne są:

• Kursy e-learningowe - są to programy multimedialne zawierające szczegółową i gotową do wykorzystania wiedzę z wybranych obszarów tematycznych. Specjalny model dydaktyczny dostosowany do potrzeb klienta połączony z dużą ilością interaktywnych ćwiczeń i wizualizacji zapewnia skuteczne przekazywanie wiedzy i informacji.
• Praktyczne warsztaty podsumowujące.
Specjaliści uważają, że jedną z najlepszych metod wykorzystania e-learningu jest połączenie go z tradycyjnymi warsztatami. Dają one szansę praktycznego przećwiczenia poznanej wiedzy, jak również podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu i poznania opinii innych. Stanowią one zarówno doskonałe miejsce wymiany wiedzy, jak również silny motywator mobilizujący do nauki.
• Mentoring on-line - jest to możliwość komunikacji (za pomocą "chat" lub w formie wideokonferecji) z ekspertem w danej dziedzinie. Celem tego modułu może być wyjaśnienie trudnych kwestii związanych z danym obszarem, sposobami wykorzystania umiejętności nabytych w pracy, uaktualnienia wiadomości związanych z nowościami w danej dziedzinie.
• Przybornik - są to pomoce i materiały przydatne w codziennej pracy, dostępne on-line (formatki, modele, streszczenia, kwestionariusze, porady i inne narzędzia oraz aplikacje komputerowe, na smartfony i tablety) - usprawniające efektywność pracy.

• System do całościowego zarządzania szkoleniami - jest to rozwiązanie umożliwiające pełne zarządzanie rozwojem pracowników.
Przy jego pomocy można:
• planować cykle szkoleniowe nawet dla całych działów i przedsiębiorstw,
• monitorować postępy w edukacji,
• wprowadzić indywidualne programy szkoleniowe dla każdego pracownika, uwzględniając jego zaangażowanie we własny rozwój,
• zarządzać i kontrolować wykorzystanie kursów e-learningowych,
• oszczędzać czas managera i pracowników dzięki trafnej identyfikacji obszarów rozwoju oraz odpowiednio dobranymi do ich potrzeb szkoleniami (elektronicznymi i tradycyjnymi).

Propozycję i opis naszego systemu (Platformy EduSoft ®) znajdą Państwo na tej stronie

Mierzenie rezultatów

Podstawowymi celami wszystkich programów szkoleniowych są określone rezultaty, które firma chce generować poprzez szkolenia, a nie kursy lub warsztaty same w sobie. Tak jak wspomniano w części dotyczącej planowania rozwiązań edukacyjnych, najbardziej pożądanym rezultatem jest uzupełnienie zdefiniowanych luk kompetencyjnych.
Realizacja tego zadania może przejawiać się następującymi zmianami:
• wzrost wiedzy pracowników,
• poszerzenie praktycznych umiejętności,
• zwiększenie efektywności działań.

Tak więc nie wystarczy tylko zaplanować i określić punkt, do którego zmierzamy. Równie istotnie jest to, aby po przejściu drogi sprawdzić, czy faktycznie doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy, czy osiągnęliśmy to, co było zamierzone. Analizowanie rezultatów pozwala zarówno ocenić funkcjonowanie dotychczasowego programu, jak i pomóc w zaplanowaniu kolejnych etapów. Ma ono również charakter silnie motywacyjny dla samych pracowników, którzy mogą dzięki temu ocenić swój własny rozwój.