Wdrażanie zmian

Projektujemy wdrożenia, nie szkolenia. Szkolenia mogą, choć nie muszą być elementem całego procesu. Nie interesuje nas ilość dni szkoleniowych i osób do przeszkolenia. Interesują nas rezultaty biznesowe, które mają być efektem i zachowania pracowników, które mają do niego doprowadzić. Troszczymy się o budżet Klienta, traktujemy nasze działania jako inwestycje biznesowe. Projektujemy drogę, która prowadzi Klienta do realnej zmiany oraz oceniamy efekty wspólnych działań.

Projekty wdrożeniowe kończą się konkretnymi zmianami – oto kilka przykładów:

Problem/ potrzeba biznesowa

Spadek sprzedaży, niska motywacja handlowców

 

Słabe wyniki indywidualne i zespołowe, brak koncentracji na priorytetach

Wdrożone rozwiązanie

Wprowadzenie cyklicznych spotkań zespołów sprzedażowych, prowadzonych zgodnie z ustaloną strukturą

Zmiana stylu zarządzania ludźmi – jednoznaczne stawianie celów kwartalnych, regularne monitorowanie i rozliczanie rezultatów

Rezultaty

Poprawa komunikacji, wzrost umiejętności sprzedażowych i motywacji sprzedawców, lepsze wyniki sprzedażowe

Wzrost zaangażowania pracowników, większa koncentracja na realizacji celów strategicznych, poprawa wyników biznesowych

Case study:

Kontekst: Firma produkująca opakowania. Narastające konflikty między menedżerami, zła atmosfera w firmie, spadek wyników, nieterminowe dostawy, zwiększająca się ilość reklamacji.

Zamówienie od Klienta: Szkolenie z rozwiązywania konfliktów dla menedżerów

Nasza diagnoza sytuacji: Słaba współpraca między działami wynikająca ze sprzecznych celów i różnych priorytetów, słaba koordynacja współpracy między działami, burzliwe i chaotyczne spotkania

Rozwiązanie: Szkolenie nie spowodowałoby oczekiwanej zmiany. Zaproponowano działania wdrożeniowe: cotygodniowe spotkania menedżerów, prowadzone według uzgodnionej struktury, plany naprawcze dla każdego działu, regularne rozmowy korekcyjno – planujące z menedżerami, którzy nie osiągają oczekiwanych wyników. Monitorowanie wyników (wiodących wskaźników) z wykorzystaniem tzw. panelu sterowania (dashboard).

W ramach wdrożenia odbyły się warsztaty dla menedżerów oraz konsultacje i coachingi indywidualne.

Rezultaty: Po 3 miesiącach poprawiły się wyniki w zakresie: terminowości dostaw (100% planu), jakości (99% planu), sprzedaży (98% planu). Po 6 miesiącach badanie satysfakcji pracowników pokazało poprawę atmosfery w firmie.